Main image

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS alelnök

H-JÉ-III-2/2020. számú határozat

A SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12.; cégjegyzékszáma: 19-10-500321) (Társaság) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
h a t á r o z a t o t
hozza.

I. Az MNB a Társaságnak az MNB 2017. augusztus 16. napján kiadmányozott, H-EN-III-255/2017. számú határozatával kiadott

– a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott megbízás felvétele és továbbítása befektetési szolgáltatási tevékenység, valamint az 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó –

engedélyét (Engedély) a jövőbeni jogszerű működést hitelt érdemlő módon alátámasztó, a Társaság részéről az MNB-hez benyújtott üzleti terv MNB által történő elfogadásáig, de legfeljebb jelen határozat közlésétől számított hat hónapra felfüggeszti.

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy az Engedély I. pont szerinti felfüggesztésének időtartama alatt minden hónap 15. napjáig, így első alkalommal legkésőbb 2020. február 15. napjáig küldjön tájékoztatást az MNB részére az általa az Engedély felfüggesztésének a megszüntetése érdekében tett, valamint megtenni tervezett intézkedésekről.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását, valamint az Engedély visszavonását is.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2020. január 17.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Kandrács Csaba
         a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért
felelős alelnök