Main image

A Magyar Nemzeti Bank a H-JÉ-III-2/2020. számú határozatával 2020. január 20. napjával kezdődően hat hónapra felfüggesztette a SINUS-FAIR Corporate Zrt. (Társaság) tevékenységét. Ennek a határozatnak a rendelkező része 2020. január 24. napján került közzétételre a Társaság honlapján.
A fenti határozattal elrendelt felfüggesztés 2020. július 20. napján lejárt, azaz a Társaság ettől kezdődően jogosult befektetési szolgáltatási tevékenységet végezni azzal, hogy 2020. december 14. napjáig havi rendkívüli adatszolgáltatásra köteles. A rendkívüli adatszolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-43/2020. számú határozata rendelte el, amelynek a rendelkező része az alábbiakban kerül közzétételre:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

H-JÉ-III-43/2020. számú határozat

A SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12.; cégjegyzékszáma: 19-10-500321) (Társaság) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírja a Társaság számára, hogy 2020. december 14. napjáig terjedően minden hónap 10. munkanapján, így első alkalommal 2020. augusztus 14. napján küldjön tájékoztatást az MNB részére a számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek jogszabályszerű folytatása érdekében az előző hónapban tett, valamint az elkövetkezőkben megtenni tervezett intézkedésekről, ennek keretében küldje meg az MNB részére

  1. a Társaság számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenység megkezdésének tervezett, illetve megvalósult időpontját,
  2. dokumentumokkal alátámasztott tájékoztatást a tevékenységvégzése keretében a következő adatszolgáltatás időpontjáig megkötni tervezett szerződéskötések tartalmáról, ideértve a partner megnevezését, a partner szándéknyilatkozatát, a szerződés tárgyának, ezen belül a Társaság tevékenységvégzésének pontos ismertetését, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz bemutatását,
  3. a tevékenységvégzése keretében igénybe vett partnerekkel megkötött szerződések másolati példányát, valamint az azok tárgyát képező pénzügyi eszközöket bemutató dokumentumokat,
  4. mindazon egyéb – adott tárgykörben érdemi információt tartalmazó – dokumentumot, amely a Társaság tervezett, illetve megkezdett tevékenységvégzése jogszerűségének a megállapíthatóságához szükséges,
  5. az előző hónapban a Társaság által felvett és továbbított megbízásokról készült analitikus kimutatást, végül
  6. arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Társaság által a fenti pontok alapján végzett, vagy végezni tervezett tevékenység hogyan illeszkedik az MNB H-JÉ-III-2/2020. számú határozata alapján a Társaság által benyújtott üzleti tervben rögzítettekhez.

A jelen határozattal előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik a Társaság számára előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását és az engedély visszavonását is.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2020. július 20.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Laki Gábor
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős
igazgató